Gebruiksvoorwaarden

versie 3.3, 15-07-2019

De huidige gebruiksvoorwaarden (hierna "de Voorwaarden" genoemd) beheren het gebruik door de gebruiker van de website www.idcgames.com, met het beschikbare online gameplatform, en alle mobiele applicaties in eigendom van IDC GAMES SL., ID-nummer B87077632 en telefoonnummer +34912142847 (hierna samen "de Service" genoemd).
Online registratie als gebruiker van de Service of het downloaden van de applicaties betekent volledige acceptatie van deze Voorwaarden. Lees dit document zorgvuldig, en als je niet akkoord gaat met alle of een deel van deze Voorwaarden, annuleer dan je account of verwijder de applicatie.

 1. SERVICE

Via het online gamingplatform dat beschikbaar is op www.idcgames.com, en de voornaamste groothandelsplatforms, biedt IDC Games een brede variatie van videogames aan in verschillende formaten (browser, PC/Mac, iOS applicaties en Android), voor gebruik onder licentie.

De genoemde licentie (autorisatie voor gebruik) wordt individueel toegekend aan de geregistreerde gebruiker op internet of elk van de app stores, zonder de mogelijkheid deze over te dragen aan derden, exclusief voor amusementsdoeleinden, en onderhevig aan voortdurende naleving van de Voorwaarden.

 1. TOEGANG TOT DE SERVICE

Toegang tot de Service is beperkt tot mensen van 14 jaar en ouder. Door registratie als gebruiker of door het downloaden van onze applicaties verklaar je 14 jaar of ouder te zijn. Als je niet ouder dan 14 jaar bent, registreer je dan niet als gebruiker en download onze applicaties niet.

2.1 Registreer je op www.idcgames.com

Toegang tot de IDC Games gamescatalogus die beschikbaar is online vereist dat gebruikers zich registreren en een persoonlijke account aanmaken. Wanneer je een account aanmaakt, zul je worden gevraagd een e-mailadres te verstrekken en een wachtwoord te kiezen. Na validatie zullen het verstrekte e-mailadres en gekozen wachtwoord dienen voor toegang tot de Service, dus:

 • a) deel je wachtwoord met niemand;
 • b) wanneer je vermoedt dat derden toegang hebben gehad tot jouw account, stel IDC Games dan onmiddellijk op de hoogte, zodat zij deze kunnen blokkeren en het toegewezen wachtwoord kunnen wijzigen. IDC behoudt zich het recht voor om elke account die binnen 90 dagen inactief is geweest te beëindigen. De overtreding van de gebruiker van deze Voorwaarden kan eveneens leiden tot schorsing of beëindiging van je account. Als resultaat van deze schorsing of annulering, kan de gebruiker elk voordeel dat aan deze account is verbonden kwijtraken, inclusief zijn saldo van virtuele valuta, zonder het recht op enige compensatie.

Op dezelfde wijze kun je jouw account op elk moment opzeggen door het gebruiken van de relevante sectie van de gebruikersinterface via de website of applicatie, of door het sturen van een e-mail van jouw geregistreerde adres naar support@idcgames.com.

2.2 Het downloaden van applicaties of games op platforms van derden

Sommige videogames uit de IDC Games-catalogus zijn beschikbaar op de belangrijkste groothandelsplatforms (zoals onder meer Apple Store voor iOS, Google Play op Android-apparaten of Steam in pc-games).

Registratie op een van deze platforms is onderhevig aan acceptatie en naleving van hun respectievelijke gebruiksvoorwaarden, maar door een van onze applicaties te downloaden, ontvang je bovendien de gebruikersstatus van IDC Games, en daarmee zijn deze voorwaarden op jou van toepassing.

 1. REGLEMENT

Onverminderd de verplichtingen die in andere secties van deze Voorwaarden zijn opgenomen, dienen alle gebruikers bepaalde regels te respecteren en na te leven, die schade aan de rest van IDC Games-gebruikers, derden en IDC Games voorkomen.

3.1. Met betrekking tot de gebruikersaccount

Voor wat je persoonlijke account betreft, is het gebruikers ten strengste verboden om:

 • a) Meer dan één account tegelijk aan te maken en te gebruiken.
 • b) Een account aan te maken met een e-mailadres dat eigendom is van een derde partij.
 • c) Een nieuwe account aan te maken of de Service op een andere manier te gebruiken als je account is geannuleerd door IDC Games.
 • d) Jouw account te leasen, verkopen of op enigerlei wijze weg te geven, of om enig ander object of daaraan gekoppelde virtuele valuta aan een derde partij over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IDC Games.
 • e) Jouw account te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk amusement, inclusief commerciële reclame.
 • f) Jouw account te gebruiken om op enige wijze de wet te overtreden.

3.2. Over andere gebruikers

Met betrekking tot andere gebruikers, is het gebruikers ten strengste verboden om:

 • a) Persoonlijke informatie van andere gebruikers van de Service te vragen of proberen te vragen.
 • b) Persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of publiceren via de Service, waaronder persoonlijk identificeerbare informatie (in tekst, afbeelding of video), identiteitsdocumenten of financiële informatie.
 • c) De Service geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor het aanbieden van Service en daarin, inclusief het egaliseren en verzamelen van items, in ruil voor enige vergoeding.
 • d) Het verzenden van ongeautoriseerde communicatie via de Service, waaronder junkmail, kettingbrieven, spam en andere materialen die malware, spyware en downloadbare items bevorderen.
 • e) Het publiceren van informatie, die vanuit een raciaal, seksueel, religieus of ander oogpunt beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of anderszins aanstootgevend of verwerpelijk is.
 • f) Het publiceren van informatie die naaktheid of buitensporig geweld bevat, aanstootgevend is of links bevat naar dergelijke inhoud.
 • g) Het lastigvallen of proberen lastig te vallen, misbruiken of schaden, of voorstel doen tot of aanzetten tot intimidatie, misbruik het toebrengen van schade aan een andere persoon of groep, waaronder medewerkers van IDC.

3.3 Voor wat betreft de technologie die door IDC Games beschikbaar wordt gesteld, is het gebruikers ten strengste verboden:

 • a) Frauduleuze accounts, cheats, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, mods of andere ongeautoriseerde software van derden te gebruiken die is ontworpen om de Service te wijzigen of te verstoren.
 • b) Om de Service te gebruiken voor het ontwerpen of helpen ontwerpen van cheats, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, mods of andere niet-geautoriseerde software van derden om de Service te wijzigen of te verstoren.
 • c) Om bestanden die deel uitmaken van de Service te wijzigen of te laten wijzigen.
 • d) Om (1) een computer of server te verstoren, te overbelasten of te helpen of assisteren bij het verstoren of overbelasten die wordt gebruikt om de Service aan te bieden of te ondersteunen (elk behandeld als "Server"); of (2) het gebruik van de Service door derden.
 • e) Om enige vorm van aanval op te zetten, daarin te assisteren of eraan deel te nemen, inclusief maar niet beperkt tot de verspreiding van virussen, weigering van toegang tot de Service of andere pogingen om de Service of het gebruik van de Service door derden te verstoren.
 • f) Om software van derden te gebruiken die niet geautoriseerd is om toegang te krijgen tot, onderscheppen, "verwijderen" of anderszins informatie van of via de Service te verzamelen, of informatie die onderweg is van de Service of naar de Service, waaronder, maar niet beperkt tot, software die delen van het RAM-geheugen of streaming netwerkverkeer leest, die door de Service worden gebruikt om informatie over gamepersonages, objecten en omgevingen op te slaan.
 • g) Om een eigen communicatieprotocol dat wordt gebruikt door een client, een server of de service, te onderscheppen, onderzoeken of anderszins te observeren hetzij door het gebruik van een netwerkanalysator, een pakketsniffer (packet sniffer) of ander programma.
 • h) Om een geautomatiseerd systeem te gebruiken of enige actie te ondernemen die resulteert in of kan leiden tot een, naar eigen goeddunken van IDC, onevenredige of onaanvaardbare verzadigde infrastructuur.
 • i) Om enige software, technologie of apparaat te gebruiken voor het verzenden van inhoud of berichten, of het inspecteren van webpagina's voor het extraheren en manipuleren van gegevens (webscraping, webspiders of webcrawler).
 • j) Het gebruiken, faciliteren, creëren of onderhouden van een ongeautoriseerde verbinding met de Service, inclusief, maar niet beperkt tot: (1) elke verbinding met een ongeautoriseerde server die een deel van de Service imiteert of probeert te imiteren; of (2) elke verbinding die gebruik maakt van programma's, hulpmiddelen of software in zijn eigendom, die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door IDC Games.
 • k) Om door middel van reverse engineering, decompileren, demonteren, ontcijferen of op enige andere manier te proberen de broncode te verkrijgen van software of ander intellectueel eigendom dat wordt gebruikt om de Service te leveren, of om informatie over de Service te verkrijgen.
 • l) Het uploaden of verzenden, of proberen te uploaden of verzenden, van software die fungeert als passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, duidelijke afbeeldingen in grafisch uitwisselingsformaat (GIF's), 1x1-afbeeldingen, webbakens (webbugs), cookies of andere soortgelijke software (soms aangeduid als "spyware", "passieve verzamelingsmechanismen" of "MPR").
 • m) Om te proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Service, tot accounts van derden of tot computers, servers of netwerken die met de Service zijn verbonden via andere middelen dan de gebruikersinterface die wordt geleverd door IDC Games, inclusief, maar niet beperkt tot, omzeiling of manipulatie, of de poging tot omzeiling of manipulatie, evenals het aanmoedigen of assisteren van derden bij het omzeilen of wijzigen van elk type beveiliging, technologie, apparaat of software.

3.4. Over IDC Games

Met betrekking tot IDC Games is het gebruikers ten strengste verboden om:

 • a) De juiste werking van de Service te verstoren of proberen te verstoren.
 • b) De technische diensten van IDC te misbruiken, inclusief het verzenden van valse meldingen van misbruik.
 • c) Het gebruik, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IDC Games, van de Service, in zijn geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot: (1) het toestaan, autoriseren of aanbieden van het gebruik van de Service, geheel of gedeeltelijk, in een internetcafé, een computergamebedrijf of een andere commerciële instelling waar internettoegang niet verboden is door het bovenstaande; (2) het communiceren of faciliteren van reclame of commerciële activiteiten; of (3) het verzamelen van munten of spelactiva om te verkopen.
 • d) Via de Service materiaal of informatie te verstrekken, die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, recht op privacy, recht op publiciteit of enig ander recht van een andere persoon of entiteit, of die de identiteit van een andere persoon nabootst, inclusief, onder andere, medewerkers van IDC Games. Meer specifiek stemt de gebruiker ermee in om via de Service van IDC Games geen materiaal door te geven, te verspreiden of ter beschikking te stellen aan derden, dat op enigerlei wijze in strijd is met de huidige wetgeving.
 • e) Enige handeling te plegen die, volgens IDC, in strijd is met de inhoud of bedoeling van de Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vermijden of manipuleren daarvan.
 • f) Het gebruiken van de Service in strijd met of het bevorderen van de overtreding van wet- of regelgeving.
 1. GEBRUIKERSCONTENT

Onder "Gebruikersinhoud" wordt verstaan alle communicatie, afbeeldingen, geluiden of ander materiaal, gegevens en informatie, inclusief chatberichten, die jij of een andere Gebruiker uploadt of verzendt via de IDC-service.

Je verleent een niet-exclusieve onbeperkte, doorlopende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, volledig gelicentieerde Gebruikerscontent, inclusief het recht om sublicenties aan derden te verlenen, en het recht om te exploiteren, reproduceren, openbaar te communiceren en te transformeren op alle bekende of te ontwikkelen middelen. Bovendien begrijp je en stem je ermee in dat jouw Gebruikerscontent in back-ups kan blijven, zelfs nadat jij deze hebt verwijderd.

Door Gebruikerscontent te uploaden of te verzenden tijdens het gebruik van de Service, verklaren en garanderen gebruikers dat een dergelijke upload of verzending: (a) nauwkeurig en niet vertrouwelijk is; (b) geen wetten, contractuele beperkingen of rechten van anderen schendt en dat jij toestemming hebt van de derde partij wiens persoonlijke informatie of intellectueel eigendom in de Gebruikerscontent kan worden opgenomen; en deze (c) vrij is van virussen, adware, spyware, wormen en andere kwaadaardige programma's.

IDC is niet verantwoordelijk voor Gebruikerscontent, voor zover het niet met menselijke middelen alle gegevens kan controleren die gebruikers uploaden of verzenden via de Service. IDC behoudt zich in elk geval het recht voor om Gebruikerscontent te wijzigen of te verwijderen die naar onze mening ongepaste inhoud bevat of niet in overeenstemming is met een wettelijk opgelegde vereiste.

 1. BETALING

Bepaalde inhoud (bepaalde toepassingen voor mobiele apparaten) of speciale diensten (aankoop van objecten of virtuele valuta), kunnen onderworpen zijn aan de betaling van een eenmalig of terugkerend bedrag, dat alleen wordt gespecificeerd met de toepasselijke belastingen en de betalingsmethode in de store van het respectieve distributieplatform (IDC Games, IDC Games App Store, Apple Store, Google Play Store, Steam of iets dergelijks).

Door een van de beschikbare betalingsdienstaanbieders de nodige informatie te verstrekken om de betaling uit te voeren, verklaar je de geautoriseerde gebruiker te zijn van de kaart, de pincode, de sleutel en de rekening die aan die betaling is gekoppeld, en machtig je IDC Games om de overeenkomstige bedragen erop te laden.

Voor zover de gekochte inhoud of diensten digitaal van aard zijn en onmiddellijk na voltooiing van de aankoop worden geleverd of verstrekt, erken en accepteer je dat er geen recht op ontbinding van een dergelijke aankoop van toepassing is zodra de betaling is gedaan.

Desondanks kun je deze, in geval van terugkerende betalingsdiensten (abonnementen), intrekken door gebruik te maken van het relevante gedeelte van de gebruikersinterface van de website of applicatie, of door een e-mail te sturen naar info@idcgames.com. info@idcgames.com.

 1. ADVERTEREN

Gebruikers begrijpen en accepteren dat IDC Games zijn eigen advertenties en websites van derden kan hosten op zijn websites en applicaties. Zo kan IDC onder andere links naar de website of applicatie naar websites van derden plaatsen, die jou op hun beurt kunnen uitnodigen om deel te nemen aan promotionele aanbiedingen in ruil voor het ontvangen van voordelen in verband met de Service (munten of virtuele objecten). Jij bent verantwoordelijk voor eventuele kosten of verplichtingen die voortvloeien uit een transactie met dergelijke derden.

IDC is niet verantwoordelijk en garandeert geen content, goederen en/of diensten aangeboden door derden, zelfs niet gepubliceerd op hun websites of applicaties. IDC heeft geen controle over de gelinkte sites en is dus niet verantwoordelijk voor de zakelijke praktijken of het privacybeleid daarvan.

 1. VERANTWOORDELIJKHEID

De gebruikers begrijpen en aanvaarden uitdrukkelijk dat het gebruik van de Service op eigen risico is en dat deze Service wordt aangeboden "zoals ze is", zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, van continuïteit of instandhouding daarvan, of van afwezigheid van onderbrekingen of fouten.

IDC Games behoudt zich ook het recht voor om op elk moment te stoppen met het beschikbaar houden van de Service of een van de elementen en inhoud voor gebruikers, individueel of volledig.

Daarom zien gebruikers af van elke aansprakelijkheid naar IDC Games, haar werknemers of de bedrijven in haar groep toe voor enig verlies of schade veroorzaakt door, of verband houdend met, toegang, het downloaden of gebruik, of de onmogelijkheid van toegang, downloaden of gebruik van de website, de applicatie of de Service, inclusief die welke zijn afgeleid van het gedrag van derden, gebruikers of niet.

 1. GEZAMENLIJKE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden bevatten, door verwijzing, het privacybeleid van IDC Games, de specifieke voorwaarden van het product of de geleverde dienst die van toepassing zijn, en in het geval van de specifieke regels van elk videospel.

Als gebruiker verklaar je de in jouw geval van toepassing zijnde documenten gelezen, begrepen en aanvaard te hebben en stem je ermee in deze te allen tijde te respecteren.

 1. WIJZIGINGEN

IDC Games behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden en elk ander document dat door verwijzing is opgenomen op ieder moment, eenzijdig en naar eigen goeddunken te wijzigen. In dit geval zullen gebruikers op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen door middel van een aankondiging op de betreffende internetpagina of applicatie, en per e-mail. De daaropvolgende toegang van gebruikers tot de Service impliceert hun aanvaarding van de genoemde wijzigingen.

 1. GELDIGHEID

Indien enig deel van deze Voorwaarden of enig ander document dat door middel van verwijzing is opgenomen als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, geheel of gedeeltelijk, door een bevoegde rechtbank, zal een dergelijke bepaling alleen als ondoeltreffend worden beschouwd totdat een dergelijke ondoelmatigheid of niet-toepasbaarheid is vastgesteld, zonder dat dit de geldigheid of toepasselijkheid ervan beïnvloedt op een andere manier of jurisdictie, en zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van de Voorwaarden, die volledig van kracht blijven.

 1. OVERLEG, KLACHTEN EN ANDERE CLAIMS

Gebruikers kunnen hun vragen, klachten en claims indienen bij de Klantenservice IDC Games per e-mail naar info@idcgames.com of telefonisch door te bellen naar (+34) 91 214 2847.

Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunnen gebruikers binnen een jaar na indiening online een klacht indienen bij het platform onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Of op de website van het Europese Consumentencentrum: http://www.europe-consommateurs.eu/en/home/